Privaatsuspoliitika

Üldteave

Osaühing „Kautra“ (edaspidi tekstis – Andmete vastutav töötleja) määrab selle privaatsuspoliitikaga (edaspidi tekstis – Privaatsuspoliitika) kindlaks isikuandmete töötlemise tingimused Andmete vastutava töötleja hallatava veebilehe kasutamisel. Privaatsuspoliitikaga sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord, kui te soovite tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenusega, vaatamata sellele, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit jms) kasutate.

 • Andmete vastutava töötleja rekvisiidid: UAB „Kautra“
 • Peakontori aadress: A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas
 • Tel: 8 37 34 24 40
 • E-post: info@kautra.lt
 • K/M kohustuslase kood: LT321389515

Väga tähtis on, et loeksite Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, sest iga kord, kui külastate Andmete vastutavale töötlejale kuuluvat veebilehte, kinnitate, et olete nõus selles Privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te nende tingimustega nõus ei ole, siis palume meie veebilehte mitte külastada ega meie sisu ja/või teenuseid mitte kasutada.

Kinnitame, et Andmete vastutavale töötlejale kuuluva võrgulehe külastajate andmeid kogutakse kooskõlas Euroopa Liidu ning Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktidega ning järelevalvet teostavate asutuste nõuetega. Kõiki mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid rakendatakse selleks, et meie veebilehe külastajate kohta kogutud andmed oleks kaitstud kadumise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest.

Alla 16-aastastel isikutel ei ole õigust edastada mingeid isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kui te olete isik, kes on noorem kui 16 aastane, siis olete kohustatud enne oma isikliku teabe esitamist saama oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku.

Reeglites kasutatavaid mõisteid tuleb mõista nii nagu need on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruses nr. 2016/679.

Millist teavet teie kohta kogume?

Teie enda esitatud teavet (erinevatel veebilehtedel, ühenduse võtmise vormidel, ankeetidel)

 • nimi,
 • elektronposti aadress,
 • veebilehe külastamise aeg, seade ja veebilehitseja versioon,

Veebilehel võidakse kasutada järgmisi küpsiseid:

 • nõutavad tehnilised küpsised – need on küpsised, mis on vajalikud veebisaidi toimimiseks;
 • funktsionaalsed küpsised – need on küpsised, mis, kuigi ei ole tingimata vajalikud veebilehe toimimiseks, parendavad siiski tunduvalt veebilehe tööd, kvaliteeti ja tarbijate kogemusi;
 • statistilised küpsised – need on küpsised, mida kasutatakse veebilehe külastajate navigatsioonimeetodite statistilise analüüsi koostamiseks; nende küpsiste kogutud andmeid kasutatakse anonüümselt;
 • sihtotstarbelised või reklaamiküpsised – need on küpsised, mida kasutatakse pakkumiste või muu teabe, mis võiks teid huvitada, avaldamiseks.

Statistilised ja reklaamiküpsised

Külastaja võib ise seadistada brauseri nii, et küpsiste kasutamine ei oleks lubatud: (kasutusjuhend inglise keeles)

ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera.

Kui te meie võrgulehte külastate, siis kogume samuti teavet, mis näitab meie poolt osutatavate teenuste kasutamise eripärasid või automaatselt genereeritavat külastuste statistikat.

Kolmandate poolte allikatest saadud teave

Samuti võime teie kohta teavet saada ka avalikest ja äriallikatest (nii palju kui see on lubatud kehtivate õigusaktide järgi) ning siduda seda muu teabega, mille saame teilt endalt või teie kohta. Teie kohta võime saada teavet ka kolmandate poolte sotsiaalvõrgustike teenustest, kui te nendesse sisenete, näiteks, Facebook võrgust.

Muu meie kogutav teave

Samuti võime teie nõusolekul koguda ka muud teavet teie, teie seadme või meie veebilehe sisu kasutamise kohta.

Te võite keelduda meile teatud teabe esitamisest (näiteks, informatsiooni, mida palutakse esitada kui registreerute meie internetikaupluses), kuid sel juhul on meil õigus mitte lubada teil kasutada meie internetikaubanduse teenust.

Kuidas kasutame teie kohta saadud teavet?

Me võime kogutud teavet kasutada allpool nimetatud eesmärkidel:

 • Veebilehe külastajate toimingute kohta teabe kogumiseks, andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kodulehe parendamise eesmärgil
 • Teiega ühenduse võtmiseks

Kellele avaldame teie kohta saadud teavet?

Kohustume mitte edastama teie isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • Kui on olemas teie nõusolek isikuandmete edastamiseks.
 • Teenuste osutamiseks – meie partneritele, kes osutavad kauba kohale toomise või muid teie tellitud teenuseid. Nendele teenusepakkujatele edastame teie isiklikku teavet ainult sel määral nagu see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks.
 • Õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

Mida me teeme, et teie teave oleks kaitstud?

Isikuandmeid kaitstakse kaotamise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Oleme juurutanud vajalikud füüsilised ja tehnilised vahendid, et kaitsta kogu teavet, mida kogume oma teenuste osutamise eesmärgil. Meenutame teile, et kuigi rakendame kõiki nõuetekohaseid meetmeid teie teabe kaitsmiseks, ei ole ükski võrguleht, veebis teostatav operatsioon, arvutisüsteem ega traadita sidevahend täiesti turvaline. Teie andmeid säilitame 2 aastat pärast viimast meie teenuste või sisu kasutamist. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse andmed nii, et neid ei ole enam võimalik taastada.

Teie õigused

Andmete subjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmete vastutava töötleja tegevuse arendamisel, on järgmised õigused:

 • Teada (olla informeeritud) tema andmete töötlemisest (õigus teada);
 • Tutvuda oma andmetega ja sellega kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • Nõuda parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, puudulike isikuandmete täiendamist (õigus parandada);
 • Oma andmed kustutada või peatada andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus kustutada ja õigus „olla ära unustatud“);
 • Õigus nõuda, et isikuandmete Vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemise, kui selleks on olemas vähemalt üks seaduslik põhjus (õigus piirata);
 • Õigus nõuda andmete ülekandmist (õigus üle kanda);
 • Mitte nõustuda, et isikuandmeid töödeldakse, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otsese turunduse eesmärgil, kaasa arvatud profileerimine, sel määral nagu see on seotud sellise otsese turundusega.

Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldaks otsese turunduse eesmärgil, kaasa arvatud profileerimine, siis võite saata vastava kirja aadressil A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas ja väljendada oma mittenõustumist, et teie isikuandmeid töödeldaks otsese turunduse eesmärgil ja/või et ei rakendataks ainult automatiseeritud, kaasa arvatud profileerimine**, teie isikuandmete töötlemist. Mittenõustumise motiive ei ole te kohustatud selgitama.

**Teie esitatud isikuandmete järgi võidakse otsese turunduse eesmärgil teostada teie isikuandmete profileerimist selleks, et pakkuda isiklikult teile kohaldatud lahendusi ja pakkumisi. Te võite igal ajal tühistada isikuandmete automatiseeritud töötlemismeetodil töötlemiseks antud nõusoleku, kaasa arvatud profileerimine, või avaldada oma keeldumist.

Andmete subjektil on õigus esitada kõik oma avaldused või juhised, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, Andmete vastutavale töötlejale kirjalikult ühel nimetatud viisil: toimetades kätte aadressil: A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas.

Kui Andmete vastutav töötleja on saanud taolise avalduse või juhise, siis esitab ta vastuse hiljemalt kuu aja jooksul pöördumise saamise päevast ning teostab avalduses nimetatud toimingud või keeldub nende tegemisest. Vajadusel võidakse seda perioodi pikendada veel kaheks kuuks, arvesse võttes avalduste keerukust ja arvu. Sellisel juhul teavitab Andmete vastutav töötleja Andmete subjekti avalduse saamisest kuu aja jooksul taolisest tähtaja pikendamisest, kirjeldades koos sellega ka hilinemise põhjuseid.

Andmete vastutav töötleja võib mitte luua Andmete subjektidele tingimusi ülalpool kirjeldatud õiguste teostamiseks, välja arvatud isikuandmete töötlemisega mittenõustumine otsese turunduse eesmärgil, kui seadustega sätestatud juhtudel tuleb tagada kuritegevuse, ametkondliku või ametialase eetika rikkumiste ennetamine, uurimine või kindlaks tegemine, samuti andmete subjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Kolmandate poolte veebilehed, teenused ja tooted meie veebilehtedel

Andmete vastutava töötleja võrgulehel võib olla kolmandate poolte reklaame, viiteid nende veebilehtedele ja teenustele, mida Andmete vastutav töötleja ei kontrolli. Andmete vastutav töötleja ei vastuta kolmandate poolte kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Kui te kasutate kolmandate poolte võrgulehti või teenuseid, siis peate läbi lugema privaatsuse põhimõtted, mida neil rakendatakse.

Küpsised

Kui te külastate Andmete vastutava töötleja võrgulehte, siis tahame pakkuda teile sellist sisu ja neid funktsioone, mis oleks kohaldatud nimelt teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised (inglise keeles cookies). Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis veebiserver saadab automaatselt kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale või teise lõppseadmesse. Küpsised aitavad Andmete vastutaval töötlejal teid ära tunda kui varasemat teatud kindla veebilehe külastajat, hoida alles teie veebilehe külastamiste ajalugu ja kohaldada sisu selle järgi. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehtede tõrgeteta toimimise, lubavad jälgida veebilehtede külastamiste kestvust, sagedust ning koguda statistilist teavet võrgulehtede külastajate arvu kohta. 

Küpsise nimetus

Küpsise tüüp

Loomise moment

Kasutatavad andmed

test_cookie

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_gat_UA-542140-15

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_dc_gtm_UA-542140-15

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

__tawkuuid

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_ga

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_gat

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_gid

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_gcl_au

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_ym_uid

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_ym_d

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

_ym_isad

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

NID

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

1P_JAR

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

CONSENT

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

__cfduid

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

i

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

yandexuid

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

yp

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

yabs-sid

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

pll_language

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

PHPSESSID

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

TawkConnectionTime

Statistilised küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

exit_closed

Süsteemsed küpsised

Veebilehe külastamisel

Eritähendus

cookieconsent_status

Funktsionaalsed küpsised

Kui annate oma nõusoleku

24 tundi

 

Kuidas hallata ja kustutada küpsised

Kui kasutate veebilehitsejat (brauserit) meie pakutud sisuga tutvumiseks, siis saate seadistada oma brauseri nii, et kas vastu võetaks kõik küpsised, tagasi lükataks kõik küpsised või teile saadetaks teavitus, kui küpsis saadetakse. Kõik veebilehitsejad on erinevad, seepärast, kui te ei tea, kuidas küpsiste seadistusi muuta, siis tutvuge kasutusjuhendi menüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste täiendavaid kontrollereid. Kui te ei soovi, et teavet kogutaks küpsiste abil, siis kasutage paljudes brauserites olevat lihtsat protseduuri, mis laseb teil keelduda küpsiste kasutamisest. Kui soovite saada küpsiste haldamise kohta rohkem teavet, külastage aadressi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid juhime teie tähelepanu sellele, et mõnedel juhtudel võib küpsiste kustutamine muuta veebis sirvimise aeglasemaks, piirata teatud veebilehtede funktsioonide toimimist või blokeerida juurdepääs veebilehele.

Meie veebilehel võib esineda viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Juhime teie tähelepanu, et Andmete vastutav töötleja ei ole vastutav taoliste võrgulehtede sisu või nende poolt kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Seega, kui te liigute Andmete vastutava töötleja veebilehe viitel klõpsates teistele veebilehtedele, siis peaksite eraldi huvi tundma nende Privaatsuspoliitika vastu.

Võtke meiega ühendust

Kui teil tekib selles Privaatsuspoliitikas esitatud teabe kohta küsimusi, siis palun pöörduge meie poole ühel teile sobival viisil:
Posti teel: A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas
Telefoni teel: 837 34 24 40
E-postiga: info@kautra.lt

REISI PLANEERIMINE