Polityka prywatności

Informacje ogólne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Kautra”, dalej zwana Administratorem danych, zawarła w niniejszej polityce prywatności, dalej zwanej Polityką prywatności, regulamin przetwarzania danych osobowych w trakcie odwiedzania strony internetowej zarządzanej przez Administratora danych. Warunki określone w Polityce prywatności będą miały zastosowanie każdorazowo podczas dostępu do treści przez nas zamieszczanych oraz / bądź korzystania z usługi przez nas świadczonej – bez względu na rodzaj urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itd.).

 • Informacje o Administratorze danych: UAB „Kautra”
 • Adres siedziby: al. A. Juozapavičiaus 84, 45501 Kowno
 • Tel.: 8 37 34 24 40
 • E-mail: info@kautra.lt
 • NIP: LT321389515

Wnikliwe zapoznanie się z Polityką prywatności jest ważne z uwagi na fakt, że każdorazowo podczas odwiedzania strony internetowej należącej do Administratora danych wyrażają Państwo zgodę na stosowanie warunków określonych w niniejszej Polityce. Jeśli nie zgadzają się Państwo na stosowanie ww. warunków, prosimy o nieodwiedzanie naszej witryny internetowej i niekorzystanie z treści generowanych przez nas oraz/bądź naszych usług.

Niniejszym oświadczamy, że dane osób odwiedzających stronę internetową Administratora danych będą gromadzone z zastosowaniem obowiązujących przepisów unijnych i Republiki Litewskich, a także wytycznych organów nadzorczych. Oświadczamy, że stosujemy wszelkie środki techniczne i administracyjne niezbędne do zapewnienia, by dane osób odwiedzających witrynę były chronione przed utratą, użyciem i dokonywaniem zmian przez nieuprawnione osoby.

Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą udzielać o sobie żadnych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli jesteś osobą poniżej 16. roku życia, zgodę na udostępnianie osobistych informacji powinni udzielić rodzice bądź opiekunowie ustawowi.

Stosowane terminy mają znaczenie zgodne z definicjami podanymi Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679.

Jakie dane o Państwu gromadzimy?

Informacje, które Państwo udostępniają w sposób bezpośredni (na różnych stronach witryny, w formularzach kontaktowych, ankietach):

 • imię,
 • adres poczty elektronicznej,
 • czas odwiedzenia strony, urządzenie, wersja przeglądarki,

Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • obowiązkowe pliki cookies – pliki cookies, które są niezbędne do zapewnienia działania strony;
 • funkcyjne pliki cookies – pliki cookies, które nie są niezbędne do działania strony, jednakże w znacznym stopniu usprawniają jej działanie;
 • pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych – pliki cookies wykorzystywane do opracowania analizy statystycznej dotyczącej metod nawigacji stosowanych przez użytkowników; dane zgromadzone z zastosowaniem ww. cookies są stosowane anonimowo;
 • reklamowe pliki cookies służą do informowania o promocjach i ofertach dopasowanych do potrzeb użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych oraz reklamowe pliki cookies

Użytkownik może wskazać, by przeglądarka nie wykorzystywała plików cookies: (instrukcje w języku angielskim)

ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera.

Nasza strona internetowa gromadzi ponadto informacje niezbędne do poinformowania o specyfice korzystania z naszych usług bądź też w sposób automatyczny generuje statystyki wejść na stronę.

Informacje od osób trzecich

Informacje o Państwie możemy uzyskać ze źródeł publicznych lub komercyjnych (w ramach przepisów) i połączyć je z danymi uzyskanymi od Państwa bądź o Państwie. Informacje o Państwu możemy uzyskać m.in. z sieci społecznościowych podczas logowania w nich, np. za pośrednictwem profili w sieci Facebook.

Pozostałe informacje, które gromadzimy

Możemy ponadto gromadzić pozostałe informacje o użytkowniku, jego urządzeniu bądź korzystaniu z naszych treści za Państwa zgodą.

Mogą Państwo nie udzielić nam poszczególnych informacji (np. informacji podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym), jednakże oznacza to, że nie będą mogli Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym.

Po co gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone dane możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • do gromadzenia informacji o działaniach użytkowników na stronie, analizowania danych w celu doskonalenia wygody korzystania z witryny;
 • w celu skontaktowania się z Państwem.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Zobowiązujemy się do nieudostępniania Państwa danych osobowych niepowołanym osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych;
 • w przypadku świadczenia usług – naszym partnerom świadczącym usługi dostawy towaru bądź usług. Usługodawcom udostępnimy wyłącznie takie informacje, które są konieczne do wyświadczenia konkretnej usługi;
 • organom praworządności Republiki Litewskiej w trybie ustawowym.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Dane osobowe są objęte ochroną przed utratą, użyciem i dokonywaniem zmian przez nieuprawnione osoby. Wdrożyliśmy wszelkie środki techniczne i fizyczne w celu ochrony gromadzonych danych. Warto podkreślić, że mimo naszych działań w celu ochrony danych nie ma całkowicie bezpiecznych stron, operacji internetowych, systemu komputerowego czy bezprzewodowego Internetu. Państwa dane będziemy przechowywali przez okres dwóch lat od dnia ostatniego skorzystania z naszych usług czy treści. Po upływie dwóch lat dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

Jakie prawa przysługują Państwu?

Dane podmiotu danych przetwarzanych przez Administratora:

 • prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu jego danych (prawo do informacji);
 • prawo do zapoznania się ze swymi danymi i sposobem ich przetwarzania (prawo do zapoznania się);
 • prawo do żądania sprostowania danych bądź ich uzupełnienia (prawo do sprostowania);
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych bądź zaprzestania ich przetwarzania (z wyjątkiem przechowywania) (prawo do usunięcia i do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania, by Administrator danych ograniczył przetwarzanie danych w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny (prawo do ograniczenia);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do przenoszenia);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile dotyczy ono marketingu bezpośredniego.

Jeśli Państwo nie życzą sobie, by dane osobowe były wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prosimy o kontakt na adres A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas. W liście prosimy o cofnięcie zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz/bądź na to, by nie było stosowane wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym profilowanie**. Wskazanie przyczyn cofnięcia zgody nie jest konieczne.

**Podane przez Państwo dane osobowe mogą być, w celach marketingu bezpośredniego, poddane profilowaniu. Celem profilowania jest zindywidualizowanie oferowanych rozwiązań i propozycji. Mogą Państwo w dowolnej chwili cofnąć zgodę/zgłosić sprzeciw na zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Wnioski bądź wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych podmiot danych może dostarczyć Administratorowi danych wyłącznie sporządzone na piśmie i wyłącznie na adres A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas.

Po otrzymaniu ww. wniosku bądź wskazówek Administrator danych w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia sporządzenia ww. pisma udzieli odpowiedzi bądź podejmie kroki wskazane w piśmie bądź też odmówi ich wykonania. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, z uwagi na poziom złożoności wniosków i ich liczbę. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku Administrator danych poinformuje o tym podmiot danych, informując jednocześnie o przyczynach zwłoki.

Administrator danych może nie umożliwić podmiotom danych skorzystanie z ww. praw, z wyjątkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, o ile w przypadkach określonych ustawowo konieczne jest przeciwdziałanie czynom zabronionym, złamaniu etyki zawodowej, przeprowadzenie dochodzenia, a także z uwagi na konieczność ochrony praw i wolności podmiotu danych bądź innych osób.

Witryny, usługi i produkty osób trzecich dostępne na naszych stronach

Na stronie internetowej Administratora danych mogą być zamieszczone banery osób trzecich, a także linki do ich stron i produktów, których Administrator danych nie nadzoruje. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych zgromadzonych przez osoby trzecie, a także za prywatność. Państwo powinni zapoznać się z polityką prywatności stosowaną przez osoby trzecie, z których stron lub usług Państwo korzystają.

Pliki cookies

Podczas odwiedzania strony Administratora danych chcemy zaoferować taką treść i funkcje, które byłyby dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. W tym celu wykorzystujemy ciasteczka, tzw. pliki cookies. Jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki te są pomocne Administratorowi danych w identyfikacji użytkownika, umożliwiają również zachowanie historii odwiedzin strony i dostosowanie jej treści na podstawie zgromadzonych danych. Pliki cookies zapewniają również lepsze funkcjonowanie witryn, umożliwiają prześledzenie czasu i częstotliwości odwiedzania strony oraz gromadzenia danych o liczbie użytkowników strony.Nazwa pliku cookie

Rodzaj pliku cookie

Powstanie

Wykorzystywane dane

test_cookie

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_gat_UA-542140-15

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_dc_gtm_UA-542140-15

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

__tawkuuid

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_ga

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_gat

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_gid

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_gcl_au

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_ym_uid

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_ym_d

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

_ym_isad

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

NID

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

1P_JAR

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

CONSENT

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

__cfduid

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

i

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

yandexuid

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

yp

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

yabs-sid

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

pll_language

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

PHPSESSID

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

TawkConnectionTime

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

exit_closed

Obowiązkowe pliki cookies

Podczas wejścia na stronę

Znaczenie specjalne

cookieconsent_status

funkcyjne pliki cookies

Po kliknięciu opcji „Wyrażam zgodę”

24 godz.

  

Zarządzanie plikami cookies, ich usunięcie

Ustawienia przeglądarki umożliwiają akceptowanie plików cookies, ich blokowanie bądź informowanie o przesyłaniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, ustawienia dot. plików cookies znajdą Państwo w menu swojej przeglądarki. System operacyjny w Państwa urządzeniu może dysponować dodatkowymi narzędziami dot. zarządzania plikami cookies. Jeśli nie życzą sobie Państwo gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookies, można z nich zrezygnować po kliknięciu odpowiedniej opcji dostępnej w większości przeglądarek. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć tutaj:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Warto podkreślić, że usunięcie plików cookies może niekiedy spowolnić proces surfowania w Internecie, ograniczyć funkcjonalność poszczególnych stron internetowych albo nawet uniemożliwić korzystanie z nich.

Nasza witryna może zawierać linki do różnych stron internetowych. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za treść ww. witryn, a także za zasady ochrony prywatności. Jeśli zostaną Państwo przekierowani na inną stronę z witryny Administratora danych prosimy o zapoznanie się ze stosowaną przez osoby trzecie polityką prywatności.

Kontakt z nami

W przypadku powstania pytań dot. niniejszej Polityki prywatności uprzejmie prosimy o kontakt z nami w sposób dogodny dla Państwa:

Droga pocztowa: A. Juozapavičiaus pr. 84, 45501 Kaunas
Telefonicznie: 837 34 24 40
E-mail: info@kautra.lt

Zaplanuj swoją podróż