Regulamin przewozu

Regulamin sprzedaży biletów oraz przewozu przez „Eurolines Lithuania“ pasażerów i bagażu na trasach międzynarodowych

Niniejszy regulamin określa postanowienia, w oparciu o które przewoźnicy „Eurolines Lithuania“ dokonują regularnych przewozów międzynarodowych. Zawiera on warunki sprzedaży i zwrotu biletów, przewozu pasażerów i bagażu, obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika i pasażerów:

1. Część ogólna

1.1. Z przodu autokaru, dokonującego przewozu międzynarodowego, znajduje się indeks trasy, ze wskazaniem nazw przystanku docelowego oraz ważniejszych przystanków pośrednich.
1.2. Pasażer ma obowiązek przybyć do miejsca odjazdu autokaru najpóźniej na 15 minut przed wskazanym na bilecie czasem odjazdu.
1.3. Po przybyciu autokaru w miejsce odjazdu pasażer ma obowiązek zarejestrować swój bilet u osoby obsługującej lub kierowcy, odpowiedzialnego za sprzedaż biletów w autokarze. Podczas rejestracji biletu pasażerowi zostaje wskazane jego miejsce w autokarze oraz zarejestrowany bagaż, pasażer otrzymuje etykietę bagażową. Na początku każdej podróży pasażerowi jest zabierany ważny podczas jazdy kupon. Pasażer ma obowiązek chronić pozostałe kupony i etykiety bagażowe do końca podróży oraz na żądanie okazać je załodze lub osobie kontrolującej. Odrywać od biletu kupony może wyłącznie personel obsługujący.
1.4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika.
1.4.1. Przewoźnik obsługuje trasy międzynarodowe zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Rozkłady jazdy, ceny, zniżki i in. mogą być zmieniane, jednak na biletach zawsze są wskazywane ważne dane. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za ewentualne odstępstwa od oficjalnych rozkładów jazdy, związane z procedurami wykonywanymi podczas przekraczania granic państwowych, warunkami przyrodniczymi, drogowymi lub innymi, których przedsiębiorstwo nie kontroluje.
1.4.2. Przystanki znajdują się w miejscach publicznych, dlatego mogą zostać przeniesione według wskazówek organów władz. Przed każdą podróżą pasażer ma obowiązek sprawdzić miejsce odjazdu lub przyjazdu autokaru.
1.4.3. Przedsiębiorstwo odpowiada za bezpieczeństwo pasażera oraz oznakowanego znacznikami bagażu przewożonego w schowku bagażowym, od chwili wejścia pasażera na pokład autokaru do jego opuszczenia, za wyjątkiem przypadków, gdy straty powstaną z winy pasażera, w związku ze specyfiką bagażu lub jego opakowania. Bezpieczeństwo bagażu zostaje zabezpieczone kwotą pieniężną, określoną w umowach dotyczących obsługi na zasadzie parytetu trasy partnerów.
1.5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność pasażerów w autokarach.
1.5.1. Pasażerowie odpowiadają za posiadanie wszystkich dokumentów osobistych, niezbędnych w podróży oraz ich zgodność z wymaganiami organów władz. Jeżeli dojdzie do nieporozumień między pasażerem i urzędnikami państwowymi, dotyczących indywidualnych wiz, dokumentów podróżnych, ubezpieczenia, pieniędzy, rzeczy osobistych i in., załoga autokaru jest uprawniona do pozostawienia pasażera na przejściu granicznym lub postąpienia zgodnie z wymaganiami funkcjonariuszy odpowiedniego kraju. W takim przypadku pasażerowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet. Formalności dotyczące podróży pasażer może poznać w ambasadach lub przedstawicielstwach krajów, przez które przebiega trasa. Informacje o tym, przez które kraje przebiega trasa, pasażer na życzenie może uzyskać w agencji, w której nabywa bilet.
1.5.2. Osoby niepełnoletnie są przewożone zgodnie z zatwierdzonym przez Rząd Republiki Litewskiej „Trybem tymczasowego wyjazdu dziecka za granicę”.
1.5.3. Pasażer odpowiada za szkodę wyrządzoną przez niego lub jego rzeczy innym osobom, ich rzeczom i autokarowi.
1.5.4. Załoga autokaru i przedsiębiorstwo nie odpowiada za łatwo łamiące się, tłukące, delikatne i inne łatwe do uszkodzenia przedmioty. Chcąc przewieźć takie przedmioty pasażer powinien wziąć pod uwagę, że bagaż w schowku bagażowym jest układany w kilka warstw, jedna na drugiej. Pasażer odpowiada za zgodność opakowania jego bagażu ze wskazanymi powyżej warunkami przewozu bagażu w schowku bagażowym autokaru.
1.5.5. W autokarze obowiązuje zakaz palenia, zażywania środków odurzających, hałasowania, używania magnetofonu, odbiornika radiowego, instrumentów muzycznych i innych dźwiękowych. Osoby nietrzeźwe nie są wpuszczane na pokład autokaru. Pasażerowie, nieprzestrzegający regulaminu przewozu i norm zachowania w miejscach publicznych, są ostrzegani jednokrotnie. W przypadku ponownego naruszenia regulaminu są oni zostawiani na najbliższym przystanku lub przekazywani organom nadzoru porządku publicznego. Zdarzenie jest dokumentowane poprzez sporządzenie protokołu pozostawienia pasażera, który podpisują członkowie załogi autokaru oraz świadkowie.
1.5.6. Jeżeli pasażer stawia się do punktu odjazdu w brudnej odzieży, w stanie nietrzeźwym (w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających) lub w inny sposób szkodzi, ogranicza komfort jazdy pozostałych pasażerów, zachowuje się w sposób nieodpowiedni, agresywny, podejrzany lub nie ma przy sobie dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy, Przewoźnik ma prawo jednostronnie zerwać umowę i nie przyjąć pasażera na pokład autobusu. Kierowca lub osoba reprezentująca Eurolines odznacza na bilecie przyczynę rozwiązania umowy. Pasażer z opisanym biletem ma prawo złożyć reklamację w przedstawicielstwie Eurolines gdzie sprawa zostanie indywidualnie rozpatrzona.
1.6. Korzystanie z telefonu.
1.6.1. Za pozwoleniem załogi, pasażer może skorzystać z przydzielonego autokarowi telefonu komórkowego.
1.6.2. Za skorzystanie z telefonu pasażer ma obowiązek rozliczyć się z osobą obsługującą lub odpowiedzialnym członkiem załogi, dokonując opłaty w ustalonej wysokości. Długość rozmowy i zapłacona kwota są wpisywane do dziennika.

2. Sprzedaż biletu

2.1. Dokumentami, uprawniającymi do przejazdu na trasie i przewozu bagażu w ilości ustalonej w niniejszym regulaminie, są numerowane bilety imienne. Ponieważ bilet jest imienny, inna osoba nie może z niego skorzystać.
2.2. Jeden bilet uprawnia jednego pasażera (którego nazwisko wskazano na bilecie) do zajęcia jednego miejsca w autokarze.
2.3. Na bilecie powinno być wskazane nazwisko pasażera, miejsce odjazdu i docelowe, data i godzina odjazdu, cena przejazdu, zastosowana zniżka i jej przyczyna, numer telefonu kontaktowego pasażera. Cena powinna być zgodna z zatwierdzonymi stawkami i zasadami ich stosowania. Bilet jest ważny wyłącznie na dzień, godzinę i rejs, na który został sprzedany.
2.4. Bilet składa się z kilku kuponów, z czego każdy ma swoje konkretne przeznaczenie:
a) 1 kupon jest ważny na podróż w jedną stronę. Jest zabierany pasażerowi w chwili odjazdu z przystanku początkowego.
b) 2 kupon jest ważny na podróż z powrotem. Jest zabierany pasażerowi w chwili odjazdu w drogę powrotną.
c) kupon PASAŻERA podczas podróży oraz po jej zakończeniu zachowuje pasażer. Podczas podróży nie jest on ważny, jednak pasażer ma obowiązek przechować go przez cały czas podróży oraz po jej zakończeniu. Jeżeli pasażer zwraca się do przedsiębiorstwa z wnioskiem czy reklamacją, związaną z konkretną podróżą, lub in., do swojego pisma ma obowiązek załączyć kupon PASAŻERA, który jest dokumentem, wskazującym, gdzie i na jaką trasę został sprzedany bilet.
2.5. Dostępne bilety:
2.5.1. Na podróż w jedną stronę z konkretną datą.
2.5.2. Na podróż w obie strony z konkretnymi datami.
2.5.3. Na podróż w obie strony z konkretną datą w jedną stronę i otwartą datą powrotu.
2.6. Bilet z otwartą datą powrotu jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty odjazdu. Bilet jest ważny do dnia, wskazanego na bilecie, włącznie.
2.7. Bilet powrotny z otwartą datą bez dodatkowej rejestracji nie zapewnia miejsca w autokarze na podróż powrotną. Będąc w posiadaniu biletu z otwartą datą powrotną, miejsce w autokarze należy zarezerwować zawczasu. Za to może zostać pobrana opłata za rezerwację.
2.8. Bilet z poprawionymi danymi (tj. poprawionym nazwiskiem i imieniem pasażera, numerem biletu, ceną, zniżką i trasą przejazdu) nie jest ważny.
2.9. Czas lub data sprzedanego biletu mogą być zmienione 5 razy.
2.9.1. Zmienić datę odjazdu można wyłącznie przed datą, która została wskazana podczas sprzedaży biletu.
2.9.2. Dokonać zmiany można wyłącznie na konkretną datę odjazdu.
2.9.3. Po zmianie daty odjazdu termin ważności biletu nie ulega zmianie.
2.9.4. Zmiana daty lub w przypadku otwartej daty rezerwacja na konkretną datę odjazdu powinny zostać wskazane na bilecie i potwierdzone pieczęcią agencji, dokonującej zmiany i rezerwacji.
2.10. Wobec biletów sprzedanych w ramach promocji oraz pozostałych biletów, sprzedanych za szczególnie niską cenę, zastosowanie mają ograniczenia dotyczące zwrotu i zmiany daty.
2.11. Bilet można zarezerwować zawczasu, jednak nie wcześniej niż na 3 miesiące przed odjazdem.
2.11.1. Po dokonaniu rezerwacji z wyprzedzeniem 90 – 7 dni do dnia odjazdu autokaru, bilet należy wykupić nie później niż w terminie dwóch dni od daty rezerwacji.
2.11.2. Na mniej niż 7 dni do dnia odjazdu, bilet można wyłącznie sprzedać.
2.12. Przy sprzedaży biletów na podróż z przesiadką, sprzedawanych jest kilka biletów, w zależności od tego, iloma trasami będzie podróżował pasażer do punktu docelowego. Każdy bilet jest przeznaczony na podróż tylko jedną trasą, tj. na każdą przesiadkę pasażer powinien posiadać osobny bilet. Tryb sprzedaży biletów na podróż z przesiadką jest opisany razem z rozkładami jazdy. Podczas rejestracji biletów w agencji zagranicznej, pasażer powinien zachować kupon PASAŻERA międzynarodowego biletu przewoźnika. Jest to szczególnie ważne, gdyby pasażer chciał zwrócić bilet przesiadkowy.
2.13. Wyżywienie, hotele lub pozostałe koszty podróży nie wchodzą w cenę biletu.
2.14. Za rezerwację miejsca na wskazaną na bilecie podróż odpowiada agencja, która sprzedała bilet. Konkretne miejsce wskazywane jest dopiero, gdy pasażer rejestruje w autokarze bilet u osoby obsługującej lub kierowcy odpowiedzialnego za rejestrację biletów.
2.15. Przewożnik ma prawo stosować odmienne ceny biletów przy sprzedaży na stronie internetowej, na dworcach, w agecjach i w autobusie u kierowców.

3. Zwrot biletu

3.1. Pasażer może dokonać zwrotu biletu wyłącznie w tej agencji, w której nabyto bilet. Jeżeli nie może tego zrobić sam pasażer, zwrócić bilet może też inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie pasażera. Podczas zwrotu biletu należy przedstawić wszystkie niewykorzystane kupony oraz kwit kasowy, jeżeli sprzedaży dokonano korzystając z aparatu kasowego.
3.2. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie przed odjazdem autokaru.
3.3. Zwrotu biletu powrotnego z otwartą datą można dokonać przed upływem terminu ważności biletu.
3.4. W razie posiadania biletu na podróż w obie strony, można zwrócić bilet wyłącznie na podróż w jedną stronę. Bilet powrotny tego samego biletu można zwrócić wyłącznie po wykorzystaniu biletu w jedną stronę.
3.5. Podlegająca zwrotowi cena biletu.
3.5.1. Za bilet w jedną stronę lub bilet w obie strony zwracane jest 80% ceny biletu.
3.5.2. Za bilet powrotny zwracane jest 80% jego ceny* (* cena biletu powrotnego – to pełna cena biletu minus cena biletu w jedną stronę).
3.6. Jeżeli pasażer chce dokonać zwrotu biletów zmienionych za granicą na podróż z przesiadką, ma obowiązek złożyć pisemny wniosek, przedstawić zmieniony za granicą bilet i kupon PASAŻERA międzynarodowego biletu przewoźnika (tj. biletu, nabytego w którejś z agencji przewoźnika). Zmieniając bilety za granicą ma on obowiązek zachować kupon PASAŻERA międzynarodowego biletu przewoźnika. Zwrot nastąpi w euro według cen obowiązujących w dniu zakupu oraz zgodnie z regulaminem zwrotu biletów. Zwrotu biletu może też dokonać osoba upoważniona przez pasażera, posiadająca pisemne pełnomocnictwo.
3.7. Po upływie wskazanej na bilecie daty odjazdu pieniądze za bilet nie są zwracane, za wyjątkiem przypadków choroby lub nieszczęśliwych wypadków. W takich przypadkach, po złożeniu wniosku oraz oficjalnych dokumentów poświadczających w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia odjazdu autokaru, pasażerowi zostanie zwrócone 80% ceny biletu.
3.8. W przypadku utraty, kradzieży czy uszkodzenia biletów, jak również w przypadku opuszczenia przez pasażera autokaru, pieniądze nie są zwracane, dupliki biletów nie są wydawane.
3.9. Jeżeli podróż zostanie przerwana z winy przewoźnika, pasażerowi zostanie zwrócona cena niewykorzystanego biletu.
3.10. Regulamin zwrotu nie ma zastosowania wobec biletów, dla których zastosowano specjalne zniżki lub warunki kupna/sprzedaży.
3.11 W razie wypadku podczas podróży odpowiedzialny jest za to przewoźnik. Odsprzedawca biletów nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy przewoźnika.

4. Zniżki

Na trasach międzynarodowych, obsługiwanych przez przewoźnika zastosowanie mają następujące zniżki: osoby w wieku 13-25 i 60 oraz więcej lat, osoby niepełnosprawne z dowolnym stopniem niepełnosprawności – 10%; uczniowie i studenci (od 13 lat) z ważną legitymacją dowolnego kraju – 10%, dzieci w wieku 0-12 lat – 50%.

5. Bagaż

5.1. Bagaż, za wyjątkiem podręcznego, może być przewożony wyłącznie w schowku bagażowym autokaru.
5.2. Za przewóz bagażu i opłaty odpowiada załoga autokaru. Etykiety bagażowe wydaje osoba obsługująca lub kierowca, odpowiedzialny za sprzedaż biletów, rejestrację i wsiadanie pasażerów na pokład.
5.3. Po przybyciu autokaru w miejsce odjazdu, pasażerowie rejestrują swoje bilety u osoby obsługującej lub odpowiedzialnego kierowcy. Podczas rejestracji pasażerowie są zapoznawani z trybem przewozu bagażu, otrzymują etykiety bagażowe, pobierana jest opłata za dodatkowy bagaż. Jedna część etykiety bagażowej jest przyczepiana do bagażu, druga do pozostałej u pasażera części biletu. Etykieta bagażowa jest jedynym dokumentem, poświadczającym przewóz bagażu. Każda sztuka bagażu powinna być oznakowana osobną etykietą.
5.4. Kierowca, ładujący bagaż do schowka bagażowego autokaru, sprawdza etykietę bagażową pasażera, czy numery na obu jej częściach są jednakowe, po czym umieszcza bagaż w schowku.
5.5. Kierowca, wydając wysiadającym pasażerom bagaż, ma obowiązek poprosić pasażera o okazanie drugiej części etykiety bagażowej oraz oddać wyłącznie bagaż oznakowany odpowiednią etykietą.
5.6. Obowiązuje zakaz umieszczania w schowku i przewozu bagażu bez etykiet.
5.7. Wymiary bagażu i opłata za przewóz.
5.7.1. Każdemu pasażerowi przysługuje bezpłatny przewóz w salonie autokaru jednej sztuki bagażu podręcznego (o wadze do 5 kg), który jest umieszczany w przeznaczonych do tego miejscach. Bagaż podręczny pasażera powinien być umieszczony tak, by nie przeszkadzał pasażerom i załodze.
5.7.2. Każdemu pasażerowi przysługuje bezpłatny przewóz w schowku bagażowym autokaru jednej sztuki bagażu, którego suma wysokości, długości i szerokości nie przekracza 200 cm, waga zaś nie przekracza 25 kg. 5.7.3. Jeżeli wymiary bagażu są większe niż opisane w punkcie 5.7.2, bagaż jest traktowany następująco:
a) jeżeli jest to walizka, torba podróżna i in., uznaje się, że pasażer przewozi dodatkową sztukę bagażu w schowku bagażowym autokaru i powinien dokonać dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami przewozu dodatkowego bagażu;
b) jeżeli jest to paczka (w której jest przewożony sprzęt gospodarstwa domowego lub inne towary), za przewóz jest pobierana opłata w wysokości pełnej ceny biletu na trasie, na której bagaż jest przewożony.
5.7.3. Będący własnością tego samego pasażera bagaż dodatkowy (druga, trzecia sztuka i in., wyłączając podręczny), nieprzekraczający wymiarów wskazanych w punkcie 5.7.2., jest przewożony w schowku bagażowym autokaru za dodatkową opłatą i wyłącznie w przypadku, jeżeli po zakończeniu wsiadania pasażerów na pokład, w schowku bagażowym pozostaną wolne miejsca.
5.7.4. Za przewóz każdej dodatkowej sztuki bagażu pasażer ma obowiązek dokonać opłaty w ustalonej wysokości. Opłata za bagaż jest dokonywana podczas rejestracji biletu w autokarze. Pasażer otrzymuje bilet bagażowy. Sprzedane bilety bagażowe załoga autokaru rejestruje na karcie kontroli biletów oraz dokonuje za nie rozliczenia w trybie ogólnym.
5.7.5. Odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż pasażerów: a) całkowitą odpowiedzialność za bagaż podręczny ponosi pasażer; b) za bagaż pasażerów, przewożony w schowku bagażowym odpowiada przewoźnik, jednak wyłącznie w przypadku, jeżeli bagaż oznakowano etykietą bagażową (zarejestrowano); c) w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu oznakowanego etykietą bagażową (zarejestrowanego), pasażer ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym kierowcę oraz w terminie tygodnia na piśmie zawiadomić agencję, która sprzedała bilet, lub bezpośrednio przewoźnika; reklamacje będą przyjmowane wyłącznie jeżeli pasażer zachowa bilet podróżny i etykietę bagażową;
5.8. Ubezpieczenie i pozostałe warunki.
5.8.1. Obowiązuje zakaz przewozu autokarem materiałów promieniotwórczych, łatwopalnych, wybuchowych, wydzielających smród, żrących, gazu sprężonego lub skroplonego, przedmioty ostre, tnące, przedmioty, które mogą zabrudzić obicia foteli lub ubranie pasażerów, przedmioty, których wwóz i wywóz jest zakazany przepisami prawa krajów, przez które się przejeżdża.
5.8.2. Znalezione w autokarze rzeczy są przechowywane w dziale bagażowym Dworca Autobusowego w Kownie w ciągu miesiąca. Odbierając utracony bagaż pasażer ma obowiązek okazać dokument tożsamości, wypełnić formularz wniosku oraz dokonać zapłaty za przechowywanie bagażu według obowiązujących stawek cenowych. Po upływie miesiąca bagaż w ustalonym trybie jest spisywany.
5.8.3. Obowiązuje zakaz przewozu zwierząt.
5.8.4. Drobny sprzęt sportowy, roboczy lub inny może być przewożony (w przypadku wystarczającej ilości wolnego miejsca w schowku bagażowym) wyłącznie właściwie zapakowany. Przewoźnik nie odpowiada za stan sprzętu lub zmiany stanu sprzętu przed odjazdem, podczas podróży i po podróży, za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie.